Primaire tabs

Watervertragende groenstrook Zuidelijke Wandelweg

Infiltratiestroken met bovengrondse opslag

Infiltratiegreppels of verdiepte velden naast verharde oppervlakken kunnen het afvloeiende hemelwater tijdelijk op slaan, waardoor het water van schone verharde oppervlakken zoals daken en fietspaden, op eenvoudige wijze wordt geïnfiltreerd.

Voor infiltratie is de hoeveelheid neerslag die gebufferd dient te worden en de doorlaatbaarheid van de bodem van belang. Hiervoor moeten bodemmonsters worden genomen. Als benodigd oppervlak kan worden uitgegaan van 10% tot 20% van het aangesloten verharde oppervlak [Geiger et al., 2009].

Naast infiltratiegreppels behoren ook infiltratievelden tot de mogelijkheden. Infiltratievoorzieningen met bovengrondse opslag kunnen diep of minder diep uitgevoerd worden: de diepte en het oppervlak bepalen uiteraard het buffervermogen.

In woongebieden volstaat een maximale diepte van 30 cm, om spelende kinderen niet in gevaar te brengen. De infiltratievoorzieningen kunnen met een natuurlijke, flauwe en veilige berm uitgevoerd worden. De voorziening moet zo ontworpen zijn dat deze in droge toestand niet te veel voor kinderspel en andere intensieve activiteiten gebruikt wordt, omdat dan de bodem dicht getrapt kan worden en daardoor de infiltratiecapaciteit vermindert. De doorlaatbaarheid van de bodem wordt behouden door doorworteling van planten en activiteiten van bodemdieren.

Infiltratieveld
Schematische doorsnede infiltratieveld ©atelier GROENBLAUW

Stedelijke infiltratiestrook

In het stedelijk gebied is minder ruimte beschikbaar voor infiltratie omdat deze gebieden sterker worden belast door verkeer en voetgangers. In Portland, USA, is voor sterk verstedelijkte gebieden een stedelijk infiltratiestrook ontwikkeld. Dit is een systeem van in beton gevatte bakken zonder bodem, die in open verbinding staan met grond opgevuld met grind, aarde, en planten.

Via bovengrondse goten wordt het regenwater van gebouwen en straten naar deze infiltratiestroken geleid. De infiltratiestroken bufferen het regenwater en geven het vertraagd af aan de ondergrond. Door het aanwezige grind en de beplanting wordt het water enigszins gezuiverd voor het infiltreert. Natuurlijk moet de ondergrond geschikt zijn voor infiltratie, en kunnen dergelijke voorzieningen ook van ander materiaal gemaakt worden [PortlandOregon]. 

Stedelijke infiltratiestrook
Schematische doorsnede stedelijke infiltratiestrook ©atelier GROENBLAUW

Geiger W., Dreiseitl H. & Stemplewski J.; Neue Wege für das Regenwasser – Handbuch zum Rückhalt und zur Versickerung von Regenwasser in Baugebieten; Oldenbourg Industrieverlag GmbH, München, 2009

Bijkomende effecten

Waterkwaliteit      
Luchtkwaliteit  
Biodiversiteit  
Hitte  
Multifunctioneel ruimtegebruik  
Constructiekosten    
Onderhoud/beheer kosten